15 Redenen voor een testament

15 Redenen voor een testament

Vorige keer heb ik geschreven dat u niet elke 5 jaar naar uw testament hoeft te kijken, maar toch wel op 3 of 4 belangrijke momenten in uw leven. Er kunnen dan verschillende redenen zijn om een testament te maken of te wijzigen, onder meer:

 1. Wie wordt u erfgenaam?
  Volgens de wet zijn dit alleen uw bloedverwanten en uw echtgenoot of geregistreerd partner. Als uw pleegkind of partner met wie uw ongehuwd samenwoont of een goed doel iets uit uw vermogen dient te krijgen bij uw overlijden, dient u dit in een testament te regelen. Ook is het aan te raden om met de partner met wie u samenwoont een notarieel samenlevingscontract op te laten stellen.

 2. De uitsluitings- of privéclausule.
  Als u deze bepaling in uw testament opneemt, voorkomt u dat een kind het van u geërfde vermogenbij een echtscheiding moet delen met de ex-echtgenoot van dat kind.

 3. Onterven van de echtgenoot of geregistreerd partner of kind.
  Als u wilt dat de echtgenoot of geregistreerd partner niks krijgt, bijvoorbeeld u bent verwikkeld in een echtscheiding of de echtgenoot verblijft in een zorginstelling, dan kunt u die onterven. Een kind onterven kan ook, maar een kind kan bij uw overlijden wel een beroep doen op de legitieme portie. Dit is de helft van het kindsdeel. U kunt in uw testament bepalen dat het onterfde kind het kindsdeel pas krijgt na overlijden van de langstlevende.

 4. Benoeming van voogd kan via testament.
  De voogd krijgt na uw overlijden het gezag over de minderjarige kinderen. U kunt in één keer een voogd voor de minderjarige kinderen benoemen en ook een opvolgend (reserve) voogd.

 5. Uw kinderen erven als bloedverwanten volgens de wet van u.
  Wilt u dat de kinderen van uw partner uit een eerdere relatie, de stiefkinderen, meedelen bij uw overlijden, dan dient u dit in uw testament op te nemen.

 6. Naast een voogd kunt u een bewindvoerder over de kinderen benoemen.
  De bewindvoerder is iemand die als het ware meekijkt hoe een kind geld uit de erfenis uitgeeft. Gewoonlijk wordt een bewindvoerder benoemt tot een kind de leeftijd van 23 - 25 jaar bereikt. Anders kan natuurlijk ook. De bewindvoerder kan dezelfde persoon als de voogd zijn, maar dat is niet verplicht.

 7. Als u een gehandicapt kind heeft dat zelf geen testament kan maken is het verstandig een testament op te maken.
  Het vermogen dat een gehandicapt kind krijgt, vererft na diens overlijden naar broers en zussen tegen 30% en 40%. Het kan ook vererven naar familieleden waarmee ouders en kind geen band hadden. Het is aan u om te zorgen dat het vermogen bij de juiste persoon terechtkomt en om teveel belasting bij broers/zussen te voorkomen.

 8. Verder kunt u nog een executeur benoemen.
  Dat is een vertrouwenspersoon die de erfenis afwikkelt. Bijvoorbeeld als er ruzie te verwachten is tussen de erfgenamen. De executeur met de titel afwikkelingsbewindvoerder kan zonder medewerkingvan de (overige) erfgenamen de erfenis ten gelde maken en verdelen, zodat een langdurige en kostbare afwikkeling van de nalatenschap kan worden voorkomen.

 9. U kunt ook onderscheid maken tussen erfgenamen.
  Vanwege de band die u met een erfgenaam heeft of vanuit fiscaal oogpunt. U kunt ook onderscheidmaken tussen kinderen, maar dan dient u wel rekening te houden met de legitieme portie.

 10. Erfbelasting besparen is ook een goede reden om een testament op te maken.
  Door het opnemen van legaten ten behoeve van (klein-)kinderen, waarbij zij bij uw overlijden bijvoorbeeld een bedrag verkrijgen ter grootte van de dan geldende vrijstelling (thans € 20.946,-) kan er veel belasting worden bespaard. Of een bepaling waarbij de overige vrijstellingen en de tariefschijven optimaal kunnen worden gebruikt. Zoals flexibele renteclausules, opvul- en afvullegaten en andere ingewikkelde bepalingen.

 11. Legaten kunt u ook maken om bepaalde specifieke bezittingen te vermaken of legateren.
  Zoals bijvoorbeeld een auto, juwelen of een schilderij. U kunt iemand ook rechten toekennen. Het recht van gebruik en bewoning ten behoeve van de partner met wie u niet bent gehuwd bijvoorbeeld.

 12. Onlangs ook nog over geschreven: “De rampenclausule”.
  Als de huwelijkspartners kort na elkaar overlijden en er zijn geen afstammelingen gaat alles naar de familie van de langstlevende. In een testament kunt u regelen dat beide families in dat geval gelijkgerechtigd zijn of dat ze juist niets krijgen. U bepaalt het.

 13. Ligt u in een scheiding of bent u gescheiden en wilt u niet dat er uit uw nalatenschap voor de kinderen na overlijden van de kinderen iets naar de ex-partner gaat, laat dan een zogenaamde tweetrapsbepaling opnemen.
  Hiermee bepaalt u dat hetgeen uw kind heeft verkregen na diens overlijden zonder testament en/of afstammelingen teruggaat naar uw andere afstammelingen of eigen familie.

 14. Als u in het buitenland gaat wonen met uw partner kan het handig zijn om in Nederland een testament te maken met een rechtskeuze voor Nederlands recht.
  Enerzijds omdat u de Franse of Spaanse taal niet machtig bent, anderzijds zijn de aanspraken van afstammelingen in het buitenland sterker dan in Nederland ofwelde langstlevende is minder goed beschermd tegen aanspraken van kinderen bij overlijden van de eerststervende. Dit wilt u graag voorkomen.

 15. Om te voorkomen dat uw nalatenschap dient te worden opgebruikt door uw partner als die naar een zorginstellingmoet en een hoge eigen bijdrage moet gaan betalen, kunt u in uw testament opnemen dat uw kindsdeel opeisbaar wordt bij opname van uw partner in een zorginstelling.
  Ook een levenstestament mag dan niet ontbreken.

Misschien is één van bovenstaande redenen aanleiding om een testament aan te passen of op te maken. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!